Send funds to Kosayoji

Hello,I'm a starter.YEAHHHH